Algemene Voorwaarden

 
 
 
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Salsa Libre, hierna ook te noemen: de dansschool.

 2. Bij inschrijving ga je akkoord met het volgen van minimaal 1 gehele cursus.

 3. Na inschrijving is het volledige lesgeld verschuldigd. Betaling hiervan moet geschieden vóór aanvang van de eerste les van de desbetreffende cursus.

 4. Betalingen worden niet geretourneerd, zijn persoonsgebonden en hebben betrekking op de cursus en periode waarvoor wordt ingeschreven, tenzij anders is afgesproken.

 5. Indien je een cursus wegens ongeval, ziekte of andere medische redenen moet onderbreken, dan kun je onder bepaalde omstandigheden het resterende bedrag van de cursus inruilen voor een plaats in een volgende cursus. Je overlegt altijd met de dansschool of dit voor jouw situatie mogelijk is. De datum van kennisgeving geldt als basis voor de berekening.

 6. Bij inschrijving ga je er mee akkoord dat je e-mailadres wordt opgenomen in onze mailinglist en je telefoonnummer in de whatsapp-groep. Deze worden gebruikt om je op de hoogte te houden van eventuele wijzigingen, updates en acties. Wanneer je hier bezwaar tegen hebt, dien je dit expliciet aan te geven op je inschrijfformulier (geef dit zelf aan!).

 7. Gedurende de proeflessen en lessen in de cursus kan het zijn dat er foto- en/of filmopnames gemaakt worden. Deze kunnen in het natraject voor verslaglegging over het evenement en aankondiging van nieuwe evenementen gepubliceerd worden. Wij gaan selectief en integer om met het gebruik van foto’s en video’s in publicaties achteraf. Wanneer je hier bezwaar tegen hebt, dien je dit expliciet aan te geven op je inschrijfformulier (geef dit zelf aan!).

 8. De dansschool mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmachtsituaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig deelnemers, langdurige ziekte, etc…  In geval van annulering door de dansschool heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het volledige lesgeld minus de eventueel reeds gevolgde lessen van die cursus.

 9. De dansschool heeft het recht om bij aanvang van of tijdens de loop van een cursus de desbetreffende docent of docente te vervangen mocht deze door omstandigheden niet kunnen.

 10. De dansschool heeft het recht om een les in een cursus te kunnen verplaatsen naar een andere dag of tijd.

 11. De dansschool behoudt zich het recht om zonder opgaaf van redenen personen te weigeren.

 12. Bezoekers van de lessen dienen, gedurende hun verblijf in de leslocaties, zich te houden aan de huisregels. Tevens dienen zij de aanwijzingen van de leidinggevende(n) op te volgen.

 13. Bezoek en het volgen van de danslessen is geheel op eigen risico. De dansschool is niet aansprakelijk te stellen voor verwondingen of enige andere vorm van letsel resulterende uit een bezoek en/of het volgen van een van de lessen in een van de locaties van de dansschool.

 14. De dansschool is niet aansprakelijk te stellen voor schade, verlies of diefstal van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of activiteiten van de bezoeker op het terrein van of in de leslocaties. Gebruik van de garderobe is geheel op eigen risico.

 15. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool leslocatie, door toedoen van een bezoeker, zullen te alle tijden worden verhaald op de desbetreffende bezoeker.

 16. Het gebruik van beeld- en of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape enz) op het terrein van- en in de leslocaties is uitsluitend toegestaan met toestemming van de leraar/lerares ter plaatse. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.

 17. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op ieder die zich inschrijft en daarmee een overeenkomst aangaat met de dansschool.